! - . . , , . , , , (, ) . !

VK: vk.com/sergey68

76890 - 1000,46860 - 500, 300
** V.I.P --> **

:

1 5 5

 1. #1

   Korbell

  :
  :15.11.2010
  :K
  :511
  :-4 [+/-] 

  !
  . : , , .

  :
  PHP :
  if( strcmp(cmd"/skin"true ) == )
      {
      if(
  PlayerInfo[playerid][pDonateRank]<= 0)
          {
              
  SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"      ");
              return 
  1;
          }
      
  tmp strtok(cmdtext,idx);
      if(!
  strlen(tmp)) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFAA,"/skin [ID]");
       
  SetPlayerSkin(playerid,strval(tmp));
      return 
  1;
      } 
 2. #2

   68

  :
  :11.11.2010
  :
  :1,052
  :2108 [+/-] 
  Pawno-Info.Ru *!(c)
  , 80 ....()Sergey_Angel

 3. #3

   Korbell

  :
  :15.11.2010
  :K
  :511
  :-4 [+/-] 
  ? :D Dini )
 4. #4

   Korbell

  :
  :15.11.2010
  :K
  :511
  :-4 [+/-] 


  PHP :
      if(strcmp(cmd"/setskin"true) == || strcmp(cmd"/setchar"true) == 0)
      {
      if(
  IsPlayerConnected(playerid))
      {
      
  tmp strtok(cmdtextidx);
      if(!
  strlen(tmp))
      {
      
  SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD2" ÈÍÔÎ: /setskin [id èãðîêà] [id ñêèíà]");
      return 
  1;
      }
      new 
  para1;
      new 
  level;
      
  para1 ReturnUser(tmp);
      
  tmp strtok(cmdtextidx);
      
  level strval(tmp);
      if(
  level 299 || level 1)
      {
          
  SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"(( Íåâåðíûé ID ñêèíà ))"); return 1;
      }
      if (
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 2)
      {
              if(
  IsPlayerConnected(para1))
              {
                  if(
  para1 != INVALID_PLAYER_ID)
                  {
                       
  GetPlayerName(para1giveplayersizeof(giveplayer));
                       
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername));
                       
  PlayerInfo[para1][pChar] = level;
                       
  format(stringsizeof(string), "(( Âàø ñêèí áûë èçìåíåí àäìèíèñòðàòîðîì %s ))"sendername);
                       
  SendClientMessage(para1COLOR_WHITEstring);
                       
  format(stringsizeof(string), "(( Âû ïðèñâîèëè %s %d id ñêèíà ))"giveplayer,level);
                       
  SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITEstring);
                       
  SetPlayerSkin(para1PlayerInfo[para1][pChar]);
                   }
              }
  //not connected
      
  }
      else
      {
      
  SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD1"(( Ó âàñ íåò ïðàâ íà èñïîëüçîâàíå ýòîé êîìàíäû ))");
      }
      }
      return 
  1;
      } 
  , )
 5. #5

   Korbell

  :
  :15.11.2010
  :K
  :511
  :-4 [+/-] 
  PHP :
  D:\Games\Sun Shine Roleplay\gamemodes\shrp.pwn(21944) : error 017undefined symbol "para1"
  D:\Games\Sun Shine Roleplay\gamemodes\shrp.pwn(21950) : error 017undefined symbol "level"
  D:\Games\Sun Shine Roleplay\gamemodes\shrp.pwn(21956) : error 017undefined symbol "para1"
  D:\Games\Sun Shine Roleplay\gamemodes\shrp.pwn(21957) : error 017undefined symbol "para1" 

, : 0

.

(, , , , , ), , .
!
samp-rp advanvce pawn s0beit cs 1.6 0.3x World of Tanks samp-rp, samp-rp, - PAWNO SA-MP IV-MP MTA cleo s0beit sobeit sa-mp sa-mp pawno pawno pawno iv-mp iv-mp iv-mp godfather SAMP gta 4 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather rp roleplay samp-rp sa-mp sa-mp pawno gta-iv gta-v gta-sa gta-3 gta-III gta-4 gta-5 gta-vc mta mta-dm mta-race mta-sa pawno info ru pawno pawno gta-iv gta-iv gta-v gta-v gta-iv keygen gta sa gta 4 multiplayer gta san adnreas multiplayer sa-mp forum sa-mp pawno sa-mp pawno sa-mp gta-sa pawno pawno errors sa-mp 0.3c SA-MP 0.3d 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather SAMP hack rat android instagram twitter ddos root linux ubuntu mac android advance arizona 4g