! - . . , , . , , , (, ) . !


VK: vk.com/sergey68

76890 - 1000,46860 - 500, 300
** V.I.P --> **

: !

1 2 2

 1. #1

   Steve_Stage

  :
  :12.07.2019
  :35
  :2 [+/-] 

  !

  , !

  HTML:
  stock DialogRegistration(playerid)
  {
  	SPD(playerid, 1, DSI, "{00C0FF}Ðåãèñòðàöèÿ",
  		!"\
  			{00C0FF}Àêêàóíò ñ âàøèì íèêîì íå çàðåãåñòðèðîâàí!\
  			\nÏðèäóìàéòå è ââåäèòå ïàðîëü â ïîëå íèæå:\n\
  			\nÏàðîëü äîëæåí ñîäåðæàòü {F81414}íå áîëüøå 50 {00C0FF}è {F81414}íå ìåíüøå 7 {00C0FF}ñèìâîëîâ!", "{00C0FF}Äàëåå", "{00C0FF}Îòìåíà\
  		");
  }
  stock DialogEmail(playerid)
  {
    SPD(playerid, 2, DSI, "{00C0FF}E-Mail",
  			!"\
  				{00C0FF}Ââåäèòå äåéòñâóþùèé àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû â ïîëå íèæå:\n\
  				\nE-Mail äîëæåí ñîäåðæàòü {F81414}íå áîëüøå 60 {00C0FF}è {F81414}íå ìåíüøå 10 {00C0FF}ñèìâîëîâ!\
  			", "{00C0FF}Äàëåå", "{00C0FF}Íàçàä");
  }
  stock DialogNational(playerid)
  {
    SPD(playerid, 3, DSL, "{00C0FF}Íàöèîíàëüíîñòü",
     	!"\
  				{00C0FF}Ðóññêèé\
  				\n{00C0FF}Àìåðèêàíåö\
  				\n{00C0FF}Èñïàíåö\
  				\n{00C0FF}ßïîíåö\
  				\n{00C0FF}Èòàëüÿíåö", "{00C0FF}Äàëåå", "{00C0FF}Íàçàä\
  		");
  }
  stock DialogAge(playerid)
  {
  	SPD(playerid, 4, DSI, "{00C0FF}Âîçðàñò",
  		!"\
  			{00C0FF}Ââåäèòå {F81414}âîçðàñò âàøåãî ïåðñîíàæà {00C0FF}â ïîëå íèæå:\n\
  			\n{F81414}Ïðèìå÷àíèå: ìèíèìàëüíûé âîçðàñò ïåðñîíàæà - 20 ëåò, à ìàêñèìàëüíûé - 60 ëåò", "{00C0FF}Äàëåå", "{00C0FF}Íàçàä\
  		");
  }
  stock DialogReferal(playerid)
  {
  	SPD(playerid, 5, DSI, "{00C0FF}Ðåôåðàëüíàÿ ñèñòåìà",
  		!"\
  			{00C0FF}Ââåäèòå èìÿ èãðîêà, êîòîðûé ïðèãëàñèë âàñ íà ýòîò ñåðâåð â ïîëå íèæå:\n\
  			\n{00C0FF}Äëèíà èìåíè äîëæíà áûòü {F81414}íå áîëüøå 24 ñèìâîëîâ", "{00C0FF}Äàëåå", "{00C0FF}Ïðîïóñê\
  		");
  }
  stock DialogSex(playerid)
  {
  	SPD(playerid, 6, DSM, "{00C0FF}Ïîë", !"{00C0FF}Âûáåðèòå ïîë ñâîåãî ïåðñîíàæà:", "{00C0FF}Ìóæ÷èíà", "{00C0FF}Æåíùèíà");
  }
  stock Clear(playerid)
  {
  	number_skin{playerid} = 0;
  	login_check{playerid} = false;
  }
  stock SkinTextDraws(playerid)
  {
  	// Òåêñòäðàâû (ñòðåëêè, êíîïêà SELECT) ïðè âûáîðå ñêèíà!
  	td_select_skin[playerid][0] = TextDrawCreate(498.038299, 347.666687, "LD_BEAT:right");
  	TextDrawLetterSize(td_select_skin[playerid][0], 0.000000, 0.000000);
  	TextDrawTextSize(td_select_skin[playerid][0], 49.194717, 35.583328);
  	TextDrawAlignment(td_select_skin[playerid][0], 2);
  	TextDrawColor(td_select_skin[playerid][0], 0x00008BFF);
  	TextDrawSetShadow(td_select_skin[playerid][0], 0);
  	TextDrawSetOutline(td_select_skin[playerid][0], 0);
  	TextDrawBackgroundColor(td_select_skin[playerid][0], 255);
  	TextDrawFont(td_select_skin[playerid][0], 4);
  	TextDrawSetSelectable(td_select_skin[playerid][0], true);
  
  	td_select_skin[playerid][1] = TextDrawCreate(87.676681, 347.500091, "LD_BEAT:left");
  	TextDrawLetterSize(td_select_skin[playerid][1], 0.000000, 0.000000);
  	TextDrawTextSize(td_select_skin[playerid][1], 49.194717, 35.583328);
  	TextDrawAlignment(td_select_skin[playerid][1], 2);
  	TextDrawColor(td_select_skin[playerid][1], 0x00008BFF);
  	TextDrawSetShadow(td_select_skin[playerid][1], 0);
  	TextDrawSetOutline(td_select_skin[playerid][1], 0);
  	TextDrawBackgroundColor(td_select_skin[playerid][1], 255);
  	TextDrawFont(td_select_skin[playerid][1], 4);
  	TextDrawSetSelectable(td_select_skin[playerid][1], true);
  
  	td_select_skin[playerid][2] = TextDrawCreate(319.531463, 374.500091, "SELECT");
  	TextDrawLetterSize(td_select_skin[playerid][2], 0.449999, 1.600000);
  	TextDrawTextSize(td_select_skin[playerid][2], 13.194717, 50.583328);
  	TextDrawAlignment(td_select_skin[playerid][2], 2);
  	TextDrawColor(td_select_skin[playerid][2], 0x00008BFF);
  	TextDrawSetShadow(td_select_skin[playerid][2], 0);
  	TextDrawSetOutline(td_select_skin[playerid][2], 1);
  	TextDrawBackgroundColor(td_select_skin[playerid][2], 255);
  	TextDrawFont(td_select_skin[playerid][2], 1);
  	TextDrawSetProportional(td_select_skin[playerid][2], 2);
  	TextDrawSetSelectable(td_select_skin[playerid][2], true);
  }
  stock SetPlayerSpawn(playerid)
  {
  }


  ---------- 21:23 ---------- 21:06 ----------

  :

  PHP :
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(75) : error 017undefined symbol "DialogRegistration"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(81) : error 017undefined symbol "DialogRegistration"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(90) : error 017undefined symbol "DialogRegistration"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(95) : error 017undefined symbol "DialogEmail"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(112) : error 017undefined symbol "DialogEmail"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(118) : error 017undefined symbol "DialogEmail"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(124) : error 017undefined symbol "DialogEmail"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(133) : error 017undefined symbol "DialogEmail"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(138) : error 017undefined symbol "DialogNational"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(142) : error 017undefined symbol "DialogRegistration"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(150) : error 017undefined symbol "DialogAge"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(154) : error 017undefined symbol "DialogEmail"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(166) : error 017undefined symbol "DialogAge"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(172) : error 017undefined symbol "DialogAge"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(176) : error 017undefined symbol "DialogReferal"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(180) : error 017undefined symbol "DialogNational"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(189) : error 017undefined symbol "DialogReferal"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(203) : error 017undefined symbol "DialogSex"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(270) : error 017undefined symbol "Clear"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(271) : error 017undefined symbol "SkinTextDraws"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(284) : error 017undefined symbol "SetPlayerSpawn"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(426) : warning 225unreachable code
  C
  :\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(426) : warning 217loose indentation
  C
  :\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(426) : error 029: invalid expressionassumed zero
  C
  :\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(426) : error 004: function "OnPlayerClickTextDraw" is not implemented
  C
  :\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(428) : error 017undefined symbol "clickedid"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(430) : error 017undefined symbol "clickedid"
  C:\Users\HP\Desktop\Night RP\gamemodes\NightMode.pwn(463) : error 017undefined symbol "clickedid"

  Compilation aborted.Pawn compiler 3.2.3664              Copyright (c1997-2006ITB CompuPhase


  26 Errors  ---------- 22:28 ---------- 21:23 ----------

  ,
  Serg_Brain; 27.08.2019 21:19.
 2. #2
  , .

, : 9

(, , , , , ), , .
!
samp-rp advanvce pawn s0beit cs 1.6 0.3x World of Tanks samp-rp, samp-rp, - PAWNO SA-MP IV-MP MTA cleo s0beit sobeit sa-mp sa-mp pawno pawno pawno iv-mp iv-mp iv-mp godfather SAMP gta 4 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather rp roleplay samp-rp sa-mp sa-mp pawno gta-iv gta-v gta-sa gta-3 gta-III gta-4 gta-5 gta-vc mta mta-dm mta-race mta-sa pawno info ru pawno pawno gta-iv gta-iv gta-v gta-v gta-iv keygen gta sa gta 4 multiplayer gta san adnreas multiplayer sa-mp forum sa-mp pawno sa-mp pawno sa-mp gta-sa pawno pawno errors sa-mp 0.3c SA-MP 0.3d 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather SAMP hack rat android instagram twitter ddos root linux ubuntu mac android advance arizona 4g