! - . . , , . , , , (, ) . !

VK: vk.com/sergey68

76890 - 1000,46860 - 500, 300
** V.I.P --> **

: ?

1 8 8

 1. #1

   saaashaaaa

  :
  :12.08.2019
  :92
  :-3 [+/-] 

  ?

  !.
  /setleader /setadmin ?
  /setleader
  PHP :
  CMD:setleader(playeridparams[])
  {
      if(
  IsPlayerGrandAdmin(playerid))
      {
          if(
  sscanf(params"u"params[0])) return SendClientMessage(playerid0x99CC00FF"Èíôîðìàöèÿ: {FFFFFF}/setleader [id èãðîêà]");
          else if(!
  IsPlayerConnected(params[0])) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîêà íåò â ñåòè");
          else if(
  PlayerLogged[params[0]] == false) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîê íå àâòîðèçîâàëñÿ");
          else if(
  IsPlayerInAnyVehicle(params[0])) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîê íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â òðàíñïîðòå!");
          else if((
  PI[params[0]][pAdmin] >= && PI[params[0]][pAdmin] <= 6) && PI[playerid][pAdmin] != 6) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Àäìèíèñòðàòîðà íåëüçÿ ñòàâèòü íà ïîñò ëèäåðà!");
          else if(
  PI[params[0]][pTempLeader]) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Ñíà÷àëà ñíèìèòå ñ ñåáÿ ïðàâà âðåìåííîãî ñîñòîÿíèå â îðãàíèçàöèè!");
          if(
  PI[params[0]][pLeader])
          {
              
  LeaveFractionPlayer(params[0]);
              
  SendMes(playeridCOLOR_BLUE"Âû ñíÿëè %s ñ äîëæíîñòè ëèäåðà îðãàíèçàöèè",GetName(params[0]));
              
  SendMes(params[0], COLOR_BLUE"Àäìèíèñòðàòîð %s ñíÿë Âàñ ñ äîëæíîñòè ëèäåðà îðãàíèçàöèè"GetName(playerid));
          }
          else
          {
              if(
  PI[params[0]][pLeader] > 0) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîê ëèäåð äðóãîé îðãàíèçàöèè!");
              if(
  PI[params[0]][pMember] > 0) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîê íàõîäèòñÿ â äðóãîé îðãàíèçàöèè!");
              new 
  str[90], str2[600];
              for(new 
  1MAX_FRACTIONSi++)
              {
                  
  format(strsizeof(str), "¹%i - %s\n"iFraction_Name[i]);
                  
  strcat(str2str);
              }
              
  SetPVarInt(playerid"actplayerid"params[0]);
              
  ShowPlayerDialog(playeridD_FRACMENU2"Îðãàíèçàöèè"str2"Ïðèíÿòü""Îòìåíà");
          }
      }
      return 
  1;

  /setadmin
  PHP :
  CMD:setadmin(playeridparams[])
  {
      if(
  IsPlayerGrandAdmin(playerid))
      {
          if(
  PlayerLogged[playerid] == false) return 1;
          new 
  playername[24], admin_level;

          if(
  strlen(playername) > 24)
              return 
  SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Âû ââåëè ñëèøêîì äëèííûé íèê");

          if(
  sscanf(params"s[24]i"playernameadmin_level)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_LIME"Èíôîðìàöèÿ:{ffffff} /setadmin [íèê èãðîêà] [óðîâåíü àäìèíà]");
          new 
  string[128];
          
  format(stringsizeof(string), "SELECT * FROM "T_ADMIN" WHERE `name` = '%s'"playername);
          
  mysql_tquery(dbHandlestring"SetAdmin""isii"playeridplayernameadmin_level0);
      }
      return 
  1;

  - --
  saaashaaaa; 21.08.2019 19:02.
 2. #2

   #HorrorKing

  :
  :24.06.2019
  :75
  :5 [+/-] 
  , /setadmin [id] [ ], , .
 3. #3

   saaashaaaa

  :
  :12.08.2019
  :92
  :-3 [+/-] 
  , /setadmin [id] [ ], , .
  -.
  /setadmin 7 ( 7 )
  7 .
  /setleader 5-6. 5 .
  5 .
 4. #4

   #HorrorKing

  :
  :24.06.2019
  :75
  :5 [+/-] 
  PHP :
  CMD:setleader(playeridparams[])
  {
      if(
  IsPlayerGrandAdmin(playerid))
      {
          if(
  sscanf(params"u"params[0])) return SendClientMessage(playerid0x99CC00FF"Èíôîðìàöèÿ: {FFFFFF}/setleader [id èãðîêà]");
          else if(!
  IsPlayerConnected(params[0])) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîêà íåò â ñåòè");
          else if(
  PlayerLogged[params[0]] == false) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîê íå àâòîðèçîâàëñÿ");
          else if(
  IsPlayerInAnyVehicle(params[0])) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîê íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â òðàíñïîðòå!");
          else if((
  PI[params[0]][pAdmin] >= && PI[params[0]][pAdmin] <= 6) && PI[playerid][pAdmin] != 6) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Àäìèíèñòðàòîðà íåëüçÿ ñòàâèòü íà ïîñò ëèäåðà!");
          else if(
  PI[params[0]][pTempLeader]) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Ñíà÷àëà ñíèìèòå ñ ñåáÿ ïðàâà âðåìåííîãî ñîñòîÿíèå â îðãàíèçàöèè!");
          if(
  PI[playerid][pAdmin] != 5) return SendClientMessage(playerid,-1,"    ");
          if(
  PI[params[0]][pLeader])
          {
              
  LeaveFractionPlayer(params[0]);
              
  SendMes(playeridCOLOR_BLUE"Âû ñíÿëè %s ñ äîëæíîñòè ëèäåðà îðãàíèçàöèè",GetName(params[0]));
              
  SendMes(params[0], COLOR_BLUE"Àäìèíèñòðàòîð %s ñíÿë Âàñ ñ äîëæíîñòè ëèäåðà îðãàíèçàöèè"GetName(playerid));
          }
          else
          {
              if(
  PI[params[0]][pLeader] > 0) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîê ëèäåð äðóãîé îðãàíèçàöèè!");
              if(
  PI[params[0]][pMember] > 0) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîê íàõîäèòñÿ â äðóãîé îðãàíèçàöèè!");
              new 
  str[90], str2[600];
              for(new 
  1MAX_FRACTIONSi++)
              {
                  
  format(strsizeof(str), "¹%i - %s\n"iFraction_Name[i]);
                  
  strcat(str2str);
              }
              
  SetPVarInt(playerid"actplayerid"params[0]);
              
  ShowPlayerDialog(playeridD_FRACMENU2"Îðãàíèçàöèè"str2"Ïðèíÿòü""Îòìåíà");
          }
      }
      return 
  1;

  /setadmin
  PHP :
  CMD:setadmin(playeridparams[])
  {
      if(
  IsPlayerGrandAdmin(playerid))
      {
          if(
  PlayerLogged[playerid] == false) return 1;
          if(
  PI[playerid][pAdmin] != 7) return SendClientMessage(playerid,-1,"    ");
          new 
  playername[24], admin_level;

          if(
  strlen(playername) > 24)
              return 
  SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Âû ââåëè ñëèøêîì äëèííûé íèê");

          if(
  sscanf(params"s[24]i"playernameadmin_level)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_LIME"Èíôîðìàöèÿ:{ffffff} /setadmin [íèê èãðîêà] [óðîâåíü àäìèíà]");
          new 
  string[128];
          
  format(stringsizeof(string), "SELECT * FROM "T_ADMIN" WHERE `name` = '%s'"playername);
          
  mysql_tquery(dbHandlestring"SetAdmin""isii"playeridplayernameadmin_level0);
      }
      return 
  1;

  IsPlayerGrandAdmin , , IsPlayerGrandAdmin, .
  #HorrorKing; 21.08.2019 22:31.
 5. #5
  , , .
 6. #6

   saaashaaaa

  :
  :12.08.2019
  :92
  :-3 [+/-] 
  .
  ( /setleade ) ( ) , . , /setleader 6 ( 6 , 6 .
  /setadmin 7 ( /setadmin /setleader , /setleader 6 , /setadmin 7 ( ))


  ,
  PHP :
  CMD:setleader(playeridparams[])
  {
      if(
  IsPlayerGrandAdmin(playerid))
      {
          if(
  sscanf(params"u"params[0])) return SendClientMessage(playerid0x99CC00FF": {FFFFFF}/setleader [id ]");
          else if(!
  IsPlayerConnected(params[0])) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"   ");
          else if(
  PlayerLogged[params[0]] == false) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"  ");
          else if(
  IsPlayerInAnyVehicle(params[0])) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"     !");
          else if((
  PI[params[0]][pAdmin] >= && PI[params[0]][pAdmin] <= 6) && PI[playerid][pAdmin] != 7) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"     !");
          else if(
  PI[params[0]][pTempLeader]) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"        !");
          if(
  PI[params[0]][pLeader])
          {
              
  LeaveFractionPlayer(params[0]);
              
  SendMes(playeridCOLOR_BLUE"  %s    ",GetName(params[0]));
              
  SendMes(params[0], COLOR_BLUE" %s      "GetName(playerid));
          }
          else
          {
              if(
  PI[params[0]][pLeader] > 0) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"   !");
              if(
  PI[params[0]][pMember] > 0) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"    !");
              new 
  str[90], str2[600];
              for(new 
  1MAX_FRACTIONSi++)
              {
                  
  format(strsizeof(str), "%i - %s\n"iFraction_Name[i]);
                  
  strcat(str2str);
              }
              
  SetPVarInt(playerid"actplayerid"params[0]);
              
  ShowPlayerDialog(playeridD_FRACMENU2""str2"""");
          }
      }
      return 
  1;


  PHP :
  CMD:setadmin(playeridparams[])
  {
      if(
  IsPlayerGrandAdmin(playerid))
      {
          if(
  PlayerLogged[playerid] == false) return 1;
          new 
  playername[24], admin_level;

          if(
  strlen(playername) > 24)
              return 
  SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"    ");

          if(
  sscanf(params"s[24]i"playernameadmin_level)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_LIME":{ffffff} /setadmin [ ] [ ]");
          
  SendClientMessage(playeridCOLOR_LIME"7  .  {FFFFFF}'fullaccess' {99CC00} {FFFFFF}/setadmin");
          new 
  string[128];
          
  format(stringsizeof(string), "SELECT * FROM "T_ADMIN" WHERE `name` = '%s'"playername);
          
  mysql_tquery(dbHandlestring"SetAdmin""isii"playeridplayernameadmin_level0);
      }
      return 
  1;

  saaashaaaa; 22.08.2019 13:44.
 7. #7

   #HorrorKing

  :
  :24.06.2019
  :75
  :5 [+/-] 
  PHP :
  CMD:setleader(playeridparams[])
  {
          if(
  sscanf(params"u"params[0])) return SendClientMessage(playerid0x99CC00FF": {FFFFFF}/setleader [id ]");
          else if(!
  IsPlayerConnected(params[0])) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"   ");
          else if(
  PlayerLogged[params[0]] == false) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"  ");
          else if(
  IsPlayerInAnyVehicle(params[0])) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"     !");
          else if((
  PI[params[0]][pAdmin] >= && PI[params[0]][pAdmin] <= 6) && PI[playerid][pAdmin] != 7) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"     !");
          else if(
  PI[params[0]][pTempLeader]) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"        !");
          if(
  PI[playerid][pAdmin] < 6) return SendClientMessage(playerid,-1,"    "); 
          if(
  PI[params[0]][pLeader])
          {
              
  LeaveFractionPlayer(params[0]);
              
  SendMes(playeridCOLOR_BLUE"  %s    ",GetName(params[0]));
              
  SendMes(params[0], COLOR_BLUE" %s      "GetName(playerid));
          }
          else
          {
              if(
  PI[params[0]][pLeader] > 0) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"   !");
              if(
  PI[params[0]][pMember] > 0) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"    !");
              new 
  str[90], str2[600];
              for(new 
  1MAX_FRACTIONSi++)
              {
                  
  format(strsizeof(str), "%i - %s\n"iFraction_Name[i]);
                  
  strcat(str2str);
              }
              
  SetPVarInt(playerid"actplayerid"params[0]);
              
  ShowPlayerDialog(playeridD_FRACMENU2""str2"""");
          }
          return 
  1;

  PHP :
  CMD:setadmin(playeridparams[])
  {
          if(
  PlayerLogged[playerid] == false) return 1;
          if(
  PI[playerid][pAdmin] < 7) return SendClientMessage(playerid,-1,"    "); 
          new 
  playername[24], admin_level;

          if(
  strlen(playername) > 24)
              return 
  SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"    ");

          if(
  sscanf(params"s[24]i"playernameadmin_level)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_LIME":{ffffff} /setadmin [ ] [ ]");
          
  SendClientMessage(playeridCOLOR_LIME"7  .  {FFFFFF}'fullaccess' {99CC00} {FFFFFF}/setadmin");
          new 
  string[128];
          
  format(stringsizeof(string), "SELECT * FROM "T_ADMIN" WHERE `name` = '%s'"playername);
          
  mysql_tquery(dbHandlestring"SetAdmin""isii"playeridplayernameadmin_level0);
          return 
  1;

 8. #8

   saaashaaaa

  :
  :12.08.2019
  :92
  :-3 [+/-] 
  . .
  .
  saaashaaaa; 22.08.2019 18:28.

, : 0

.
(, , , , , ), , .
!
samp-rp advanvce pawn s0beit cs 1.6 0.3x World of Tanks samp-rp, samp-rp, - PAWNO SA-MP IV-MP MTA cleo s0beit sobeit sa-mp sa-mp pawno pawno pawno iv-mp iv-mp iv-mp godfather SAMP gta 4 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather rp roleplay samp-rp sa-mp sa-mp pawno gta-iv gta-v gta-sa gta-3 gta-III gta-4 gta-5 gta-vc mta mta-dm mta-race mta-sa pawno info ru pawno pawno gta-iv gta-iv gta-v gta-v gta-iv keygen gta sa gta 4 multiplayer gta san adnreas multiplayer sa-mp forum sa-mp pawno sa-mp pawno sa-mp gta-sa pawno pawno errors sa-mp 0.3c SA-MP 0.3d 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather SAMP hack rat android instagram twitter ddos root linux ubuntu mac android advance arizona 4g