.
clist Tabe .
, .
PHP :
}
CMD:capture(playerid,params[])
{
    if(!
IsAGang(playerid)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE"Âàì íå äîñòóïíà ýòà ôóíêöèÿ");
    if(
PlayerInfo[playerid][pRank] < 7) return SendClientMessage(playerid, -1"Âàì íóæåí 7 ðàíã");
    new 
tgettime(t);
    if(
12 || 22 ) return SendClientMessage(playerid, -1"Èñïîëüçîâàòü êîìàíäó ìîæíî òîëüêî ñ 12:00 äî 23:00");
    if(
CaptureInfo) return SendClientMessage(playerid, -1" äàííûé ìîìåíò óæå èäåò çàõâàò òåððèòîðèè!");
     if(
CaptureTime) return SCMF(playeridCOLOR_GREY"Ñëåäóþùèé çàõâàò âîçìîæåí ÷åðåç: %i ìèíóò!"CaptureTime);
    if(
PlayerInfo[playerid][pMember] == 15 && b_Ghetto{0}) return SendClientMessage(playerid, -1"Àäìèíèñòðàöèÿ çàïðåòèëà Âàøåé áàíäå âîåâàòü çà òåððèòîðèè");
    if(
PlayerInfo[playerid][pMember] == 17 && b_Ghetto{1}) return SendClientMessage(playerid, -1"Àäìèíèñòðàöèÿ çàïðåòèëà Âàøåé áàíäå âîåâàòü çà òåððèòîðèè");
    if(
PlayerInfo[playerid][pMember] == 12 && b_Ghetto{2}) return SendClientMessage(playerid, -1"Àäìèíèñòðàöèÿ çàïðåòèëà Âàøåé áàíäå âîåâàòü çà òåððèòîðèè");
    if(
PlayerInfo[playerid][pMember] == 18 && b_Ghetto{3}) return SendClientMessage(playerid, -1"Àäìèíèñòðàöèÿ çàïðåòèëà Âàøåé áàíäå âîåâàòü çà òåððèòîðèè");
    if(
PlayerInfo[playerid][pMember] == 13 && b_Ghetto{4}) return SendClientMessage(playerid, -1"Àäìèíèñòðàöèÿ çàïðåòèëà Âàøåé áàíäå âîåâàòü çà òåððèòîðèè");
    if(
sscanf(params,"d",params[0])) return SendClientMessage(playerid, -1"Ââåäèòå: /capture [1-ÊÈËËÛ] [2-ÄÌ] ");
    if(
params[0] < || params[0] > 2) return SendClientMessage(playerid, -1"Íåëüçÿ ìåíüøå 1 è áîëüøå 2!");
    new 
bool:ghetto=false;
    for(new 
0sizeof(GZInfo); i++)
    {
        if(
PlayerToKvadrat(playerid,GZInfo[i][gCoords][0], GZInfo[i][gCoords][1],GZInfo[i][gCoords][2],GZInfo[i][gCoords][3]) && !GZInfo[i][ZoneOnBattle])
        {
            if(
== 34 || == 67 || == 74 || == 89 || == 70) return SendClientMessage(playerid, -1"Äàííàÿ òåððèòîðèÿ ïðèëåãàåò ê ðåñïàâíó, çàõâàò çàïðåùåí!");
            if(
PlayerInfo[playerid][pMember] == GZInfo[i][gFrakVlad]) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Íåîáõîäèìî íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðè êîòîðóþ õîòèòå çàâîåâàòü");
            if(
IsPlayerInBandOnline(GZInfo[i][gFrakVlad]) < 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE"Áàíäà íà êîòîðóþ âû ñîáèðàåòåñü íàïàñòü íåò â ñåòè!");
            if(
IsPlayerInBandOnline(PlayerInfo[playerid][pMember]) < 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE" Âàøåé áàíäå íåò äâóõ ÷åëîâåê!");
            new 
petuhi;
            switch(
GZInfo[i][gFrakVlad])
            {
                case 
15petuhi 0;
                case 
17petuhi 1;
                case 
12petuhi 2;
                case 
18petuhi 3;
                case 
13petuhi 4;
            }
            if(
b_Ghetto{petuhi}) return SendClientMessage(playerid, -1"Àäìèíèñòðàöèÿ çàïðåòèëà íàïàäàòü íà ýòó áàíäó");
            
ghetto=true,CaptureInfo=true;
            
GZInfo[i][gTime] = 600;
            
GetPlayer2DZone(playerid,GZInfo[i][GZName],30);
            
GZInfo[i][gNapad] = PlayerInfo[playerid][pMember];
            
format(string,220,"- "WHITE"%s "SERVER"íà÷àëè çàõâàò òåððèòîðèè áàíäû "WHITE"%s "SERVER"â ðàéîíå "WHITE"%s.",GetGangName(PlayerInfo[playerid][pMember]),GetGangName(GZInfo[i][gFrakVlad]),GZInfo[i][GZName]);
            
SendBand(PlayerInfo[playerid][pMember],GZInfo[i][gFrakVlad],COLOR_SERVER,string);
            
format(string64"- Çàõâàò íà÷àë: "WHITE"%s",PlayerInfo[playerid][pNames]);
            
SendBand(PlayerInfo[playerid][pMember],GZInfo[i][gFrakVlad],COLOR_SERVER,string);
            
format(string,144,"{"#cGRAY"}[A] Áàíäèò %s"SERVER" ñ áàíäû %s íà÷àë çàõâàò òåððèòîðèè %s.",PlayerInfo[playerid][pNames],GetGangName(PlayerInfo[playerid][pMember]),GetGangName(GZInfo[i][gFrakVlad]));
            
ABroadCast(CGRAY,string,1);
            
GangZoneFlashForAll(GZInfo[i][gID],GetGangColor(GZInfo[i][gNapad]));
            
GZInfo[i][ZoneOnBattle] = 1;
            
GZInfo[i][ZoneTypeBattle] = (params[0]==1?(1):(2));
            
GZInfo[i][gzTimer] = SetTimerEx("GzCheck",1000,1,"iii",i,PlayerInfo[playerid][pMember],GZInfo[i][gFrakVlad]);
            return 
1;
        }
    }
    if(!
ghetto) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Íåîáõîäèìî íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðè êîòîðóþ õîòèòå çàâîåâàòü");
    return 
1;