! - . . , , . , , , (, ) . !Visage Role Play - . /adminka , ! http://visage-rp.ru
VK: vk.com/sergey68

76890 - 1000,46860 - 500, 300
** V.I.P --> **

:

1 5 5

 1. #1

   rkv

  :
  :11.04.2013
  :Nerungri
  :470
  :209 [+/-] 

  /sethpprice

  PHP :
      else if(strcmp(cmd,"/sethpprice"true)==0)
      {
          if(
  IsPlayerConnected(playerid))
          {
              if(
  PlayerInfo[playerid][pMember] == && PlayerInfo[playerid][pRank] == 8)
              {
                  
  tmp strtok(cmdtextidx);
                  if(!
  strlen(tmp)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITE": /sethpprice []");
                  
  moneys strval(tmp);
                  if(
  moneys || moneys 1000) { SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"     0   1000"); return 1; }
                  
  healpric moneys;
                  
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername));
                  
  SendClientMessageToAll(COLOR_WHITE"---==========  ==========---");
                  
  format(stringsizeof(string), " ,   %d .  .  SF: %s."healpricsendername);
                  
  SendClientMessageToAll(0x0015FFFFstring);
                  return 
  1;
              }
              if(
  PlayerInfo[playerid][pMember] == 22 && PlayerInfo[playerid][pRank] == 8)
              {
                  
  tmp strtok(cmdtextidx);
                  if(!
  strlen(tmp))return SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITE": /sethpprice []");
                  
  moneys strval(tmp);
                  if(
  moneys || moneys 1000) { SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"     0   1000"); return 1; }
                  
  healpric moneys;
                  
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername));
                  
  SendClientMessageToAll(COLOR_WHITE"---==========  ==========---");
                  
  format(stringsizeof(string), " ,   %d .  .  LS: %s."healpricsendername);
                  
  SendClientMessageToAll(0x0015FFFFstring);
                  return 
  1;
              }
              if(
  PlayerInfo[playerid][pMember] == 33 && PlayerInfo[playerid][pRank] == 8)
              {
                  
  tmp strtok(cmdtextidx);
                  if(!
  strlen(tmp)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITE": /sethpprice []");
                  
  moneys strval(tmp);
                  if(
  moneys || moneys 1000) { SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"     0   1000"); return 1; }
                  
  healpric moneys;
                  
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername));
                  
  SendClientMessageToAll(COLOR_WHITE"---==========  ==========---");
                  
  format(stringsizeof(string), " ,   %d .  .  LV: %s."healpricsendername);
                  
  SendClientMessageToAll(0x0015FFFFstring);
                  return 
  1;
              }
          }
          return 
  1;
      } 
  []


  + !!!
 2. #2

   Cutlazz

  :
  :12.08.2012
  :63
  :4 [+/-] 
  ...
  Cutlazz; 11.05.2013 18:10.
 3. 1 c Cutlazz :

  rkv (11.05.2013)

 4. #3

   rkv

  :
  :11.04.2013
  :Nerungri
  :470
  :209 [+/-] 
  !!!
 5. #4

   Cutlazz

  :
  :12.08.2012
  :63
  :4 [+/-] 
  !!!
  1., 8 .
  2...

  PHP :
  else if(strcmp(cmd,"/sethpprice",true)==0)
      {
          if(
  IsPlayerConnected(playerid))
          {
              if(
  PlayerInfo[playerid][pMember] == && PlayerInfo[playerid][pRank] == 8)
              {
              
  tmp strtok(cmdtextidx);
              if(!
  strlen(tmp)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITE"Ââåäèòå: /sethpprice [ñóììà]");
              new 
  money strval(tmp);
              if(
  money || money 1000) { SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"Âû íå ìîæåòå ïîñòàâèòü ìåíüøå 0 è áîëüøå 1000"); return 1; }
              
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername));
              
  SendClientMessageToAll(COLOR_WHITE"---========== Ãîñóäàðñòâåííûå Íîâîñòè==========---");
              
  format(stringsizeof(string), "Öåíà ëå÷åíèÿ, â ðàçìåðå %d âèðò. óñòàíîâëåíà Ãëàâ. Âðà÷îì SF: %s."moneysendername);
              
  SendClientMessageToAll(0xA52A2AFFstring);
              return 
  1;
              }
          else if(
  PlayerInfo[playerid][pMember] == 22 && PlayerInfo[playerid][pRank] == 8)
              {
              
  tmp strtok(cmdtextidx);
              if(!
  strlen(tmp))return SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITE"Ââåäèòå: /sethpprice [ñóììà]");
              new 
  money strval(tmp);
              if(
  money || money 1000) { SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"Âû íå ìîæåòå ïîñòàâèòü ìåíüøå 0 è áîëüøå 1000"); return 1; }
              
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername));
              
  SendClientMessageToAll(COLOR_WHITE"---========== Ãîñóäàðñòâåííûå Íîâîñòè==========---");
              
  format(stringsizeof(string), "Öåíà ëå÷åíèÿ, â ðàçìåðå %d âèðò. óñòàíîâëåíà Ãëàâ. Âðà÷îì LS: %s."moneysendername);
              
  SendClientMessageToAll(0xA52A2AFFstring);
              return 
  1;
                         }
              else if(
  PlayerInfo[playerid][pMember] == 33 && PlayerInfo[playerid][pRank] == 8
              { 
                  
  tmp strtok(cmdtextidx); 
                  if(!
  strlen(tmp)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITE": /sethpprice []"); 
                  new 
  money strval(tmp); 
                  if(
  money || money 1000) { SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"     0   1000"); return 1; } 
                  
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername)); 
                  
  SendClientMessageToAll(COLOR_WHITE"---==========  ==========---"); 
                  
  format(stringsizeof(string), " ,   %d .  .  LV: %s."moneysendername); 
                  
  SendClientMessageToAll(0x0015FFFFstring); 
                  return 
  1
              }
          }
          return 
  1;
      } 
 6. #5

   rkv

  :
  :11.04.2013
  :Nerungri
  :470
  :209 [+/-] 
  1., 8 .
  2...

  PHP :
  else if(strcmp(cmd,"/sethpprice",true)==0)
      {
          if(
  IsPlayerConnected(playerid))
          {
              if(
  PlayerInfo[playerid][pMember] == && PlayerInfo[playerid][pRank] == 8)
              {
              
  tmp strtok(cmdtextidx);
              if(!
  strlen(tmp)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITE"Ââåäèòå: /sethpprice [ñóììà]");
              new 
  money strval(tmp);
              if(
  money || money 1000) { SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"Âû íå ìîæåòå ïîñòàâèòü ìåíüøå 0 è áîëüøå 1000"); return 1; }
              
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername));
              
  SendClientMessageToAll(COLOR_WHITE"---========== Ãîñóäàðñòâåííûå Íîâîñòè==========---");
              
  format(stringsizeof(string), "Öåíà ëå÷åíèÿ, â ðàçìåðå %d âèðò. óñòàíîâëåíà Ãëàâ. Âðà÷îì SF: %s."moneysendername);
              
  SendClientMessageToAll(0xA52A2AFFstring);
              return 
  1;
              }
          else if(
  PlayerInfo[playerid][pMember] == 22 && PlayerInfo[playerid][pRank] == 8)
              {
              
  tmp strtok(cmdtextidx);
              if(!
  strlen(tmp))return SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITE"Ââåäèòå: /sethpprice [ñóììà]");
              new 
  money strval(tmp);
              if(
  money || money 1000) { SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"Âû íå ìîæåòå ïîñòàâèòü ìåíüøå 0 è áîëüøå 1000"); return 1; }
              
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername));
              
  SendClientMessageToAll(COLOR_WHITE"---========== Ãîñóäàðñòâåííûå Íîâîñòè==========---");
              
  format(stringsizeof(string), "Öåíà ëå÷åíèÿ, â ðàçìåðå %d âèðò. óñòàíîâëåíà Ãëàâ. Âðà÷îì LS: %s."moneysendername);
              
  SendClientMessageToAll(0xA52A2AFFstring);
              return 
  1;
                         }
              else if(
  PlayerInfo[playerid][pMember] == 33 && PlayerInfo[playerid][pRank] == 8
              { 
                  
  tmp strtok(cmdtextidx); 
                  if(!
  strlen(tmp)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITE": /sethpprice []"); 
                  new 
  money strval(tmp); 
                  if(
  money || money 1000) { SendClientMessage(playeridCOLOR_GREY"     0   1000"); return 1; } 
                  
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername)); 
                  
  SendClientMessageToAll(COLOR_WHITE"---==========  ==========---"); 
                  
  format(stringsizeof(string), " ,   %d .  .  LV: %s."moneysendername); 
                  
  SendClientMessageToAll(0x0015FFFFstring); 
                  return 
  1
              }
          }
          return 
  1;
      } 
  !!!

, : 0

.
(, , , , , ), , .
!
samp-rp advanvce pawn s0beit cs 1.6 0.3x World of Tanks samp-rp, samp-rp, - PAWNO SA-MP IV-MP MTA cleo s0beit sobeit sa-mp sa-mp pawno pawno pawno iv-mp iv-mp iv-mp godfather SAMP gta 4 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather rp roleplay samp-rp sa-mp sa-mp pawno gta-iv gta-v gta-sa gta-3 gta-III gta-4 gta-5 gta-vc mta mta-dm mta-race mta-sa pawno info ru pawno pawno gta-iv gta-iv gta-v gta-v gta-iv keygen gta sa gta 4 multiplayer gta san adnreas multiplayer sa-mp forum sa-mp pawno sa-mp pawno sa-mp gta-sa pawno pawno errors sa-mp 0.3c SA-MP 0.3d 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather SAMP hack rat android instagram twitter ddos root linux ubuntu mac android advance arizona 4g