! - . . , , . , , , (, ) . !Visage Role Play - . /adminka , ! http://visage-rp.ru
VK: vk.com/sergey68

76890 - 1000,46860 - 500, 300
** V.I.P --> **

: /tocar

1 3 3

 1. #1

   Artur4eggg

  :
  :11.05.2013
  :76
  :5 [+/-] 

  /tocar

  ? , : ( awesome rp), , /tocar - 3- , 4 SERVER: UNKNOWN COMMAND 2 .. ?
  :
  else if(!strcmp(cmd, "/tocar", true))
  	{
  	  if(PlayerInfo[playerid][pJob] != TOCAR_JOB) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Òû íå óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó ïåðåâîç÷èêà àâòî");
  		if(!IsPlayerAreaJob(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Òû íå íàõîäèøüñÿ â äîêàõ");
  		if(Checkpoint[TOCAR_JOB][playerid] != 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Òû óæå ïåðåâîçåøü ìàøèíó");
  	 	if(PlayerKarting[playerid] && PlayerInKart[playerid]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Ó÷àñòâóÿ â ãîíêàõ íà êàðòèíãå, òû íå ìîæåøü íà÷àòü ðàáîòó");
  		GetVehicleModels[playerid] = VehicleModels[random(sizeof(VehicleModels))];
  	  switch(random(3))
  		{
  			case 0:
    			{
  				if(GetCarPlaceBusy[0]) return OnPlayerCommandText(playerid, "/tocar");
  				GetWayVehicle[playerid] = CreateVehicle(GetVehicleModels[playerid],2778.5000,-2418.1042,13.8602190,90.0000000,random(127),random(127),60);
  				GetCarPlaceBusy[0] = true;
  				GetPlayerPlaceBusy[playerid] = 0;
  				SetVehicleNumber(GetWayVehicle[playerid], " ");
  				SetVehicleToRespawn(GetWayVehicle[playerid]);
  				PutPlayerInVehicle(playerid, GetWayVehicle[playerid], 0);
      		DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
  				SetPlayerCheckpointEx(playerid, 545.6559,-1277.0406,17.2482, CHECKPOINT_VEHICLE);
  				Checkpoint[TOCAR_JOB][playerid] = 1;
  				GetCarTimer[playerid] = 121;
  				StartCarTimer[playerid] = SetTimerEx("GetPlayerCarTimer", 1000, true, "i", playerid);
  			}
  			case 1:
  			{
  				if(GetCarPlaceBusy[1]) return OnPlayerCommandText(playerid, "/tocar");
  				GetWayVehicle[playerid] = CreateVehicle(GetVehicleModels[playerid],2778.5000,-2455.6572,13.8471603,90.0000000,random(127),random(127),60);
  				GetCarPlaceBusy[1] = true;
  				GetPlayerPlaceBusy[playerid] = 1;
  				SetVehicleNumber(GetWayVehicle[playerid], " ");
  				SetVehicleToRespawn(GetWayVehicle[playerid]);
  				PutPlayerInVehicle(playerid, GetWayVehicle[playerid], 0);
      		DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
  				SetPlayerCheckpointEx(playerid, 545.6559,-1277.0406,17.2482, CHECKPOINT_VEHICLE);
  				Checkpoint[TOCAR_JOB][playerid] = 1;
  				GetCarTimer[playerid] = 121;
  				StartCarTimer[playerid] = SetTimerEx("GetPlayerCarTimer", 1000, true, "i", playerid);
  			}
  			case 2:
  			{
  			  if(GetCarPlaceBusy[2]) return OnPlayerCommandText(playerid, "/tocar");
  				GetWayVehicle[playerid] = CreateVehicle(GetVehicleModels[playerid],2778.5000,-2493.6159,13.8780612,90.0000000,random(127),random(127),60);
  				GetCarPlaceBusy[2] = true;
  				GetPlayerPlaceBusy[playerid] = 2;
  				SetVehicleNumber(GetWayVehicle[playerid], " ");
  				SetVehicleToRespawn(GetWayVehicle[playerid]);
  				PutPlayerInVehicle(playerid, GetWayVehicle[playerid], 0);
      		DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
  				SetPlayerCheckpointEx(playerid, 545.6559,-1277.0406,17.2482, CHECKPOINT_VEHICLE);
  				Checkpoint[TOCAR_JOB][playerid] = 1;
  				GetCarTimer[playerid] = 121;
  				StartCarTimer[playerid] = SetTimerEx("GetPlayerCarTimer", 1000, true, "i", playerid);
  			}
  		}
   		return 1;
  	}


  ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 17:32 ----------

  Artur4eggg; 11.05.2013 18:27.
 2. #2

   Dark_Ilya

  :
  :06.02.2012
  :532
  :106 [+/-] 
  [PHP]case 0:
  {
  if(GetCarPlaceBusy[0]) return OnPlayerCommandText(playerid, "/tocar");
  GetWayVehicle[playerid] = CreateVehicle(GetVehicleModels[playerid],2778.5000,-2418.1042,13.8602190,90.0000000,random(127),random (127),60);
  GetCarPlaceBusy[0] = true;
  GetPlayerPlaceBusy[playerid] = 0;
  SetVehicleNumber(GetWayVehicle[playerid], " ");
  SetVehicleToRespawn(GetWayVehicle[playerid]);
  PutPlayerInVehicle(playerid, GetWayVehicle[playerid], 0);
  DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
  SetPlayerCheckpointEx(playerid, 545.6559,-1277.0406,17.2482, CHECKPOINT_VEHICLE);
  Checkpoint[TOCAR_JOB][playerid] = 1;
  GetCarTimer[playerid] = 121;
  StartCarTimer[playerid] = SetTimerEx("GetPlayerCarTimer", 1000, true, "i", playerid);
  }
  case 1:
  {
  if(GetCarPlaceBusy[1]) return OnPlayerCommandText(playerid, "/tocar");
  GetWayVehicle[playerid] = CreateVehicle(GetVehicleModels[playerid],2778.5000,-2455.6572,13.8471603,90.0000000,random(127),random (127),60);
  GetCarPlaceBusy[1] = true;
  GetPlayerPlaceBusy[playerid] = 1;
  SetVehicleNumber(GetWayVehicle[playerid], " ");
  SetVehicleToRespawn(GetWayVehicle[playerid]);
  PutPlayerInVehicle(playerid, GetWayVehicle[playerid], 0);
  DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
  SetPlayerCheckpointEx(playerid, 545.6559,-1277.0406,17.2482, CHECKPOINT_VEHICLE);
  Checkpoint[TOCAR_JOB][playerid] = 1;
  GetCarTimer[playerid] = 121;
  StartCarTimer[playerid] = SetTimerEx("GetPlayerCarTimer", 1000, true, "i", playerid);
  }
  case 2:
  {
  if(GetCarPlaceBusy[2]) return OnPlayerCommandText(playerid, "/tocar");
  GetWayVehicle[playerid] = CreateVehicle(GetVehicleModels[playerid],2778.5000,-2493.6159,13.8780612,90.0000000,random(127),random (127),60);
  GetCarPlaceBusy[2] = true;
  GetPlayerPlaceBusy[playerid] = 2;
  SetVehicleNumber(GetWayVehicle[playerid], " ");
  SetVehicleToRespawn(GetWayVehicle[playerid]);
  PutPlayerInVehicle(playerid, GetWayVehicle[playerid], 0);
  DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
  SetPlayerCheckpointEx(playerid, 545.6559,-1277.0406,17.2482, CHECKPOINT_VEHICLE);
  Checkpoint[TOCAR_JOB][playerid] = 1;
  GetCarTimer[playerid] = 121;
  StartCarTimer[playerid] = SetTimerEx("GetPlayerCarTimer", 1000, true, "i", playerid);
  }[PHP]
  case 3. .
 3. #3

   Artur4eggg

  :
  :11.05.2013
  :76
  :5 [+/-] 
  3 . :
  :
  C:\Users\nb_user3\Desktop\Íîâàÿ ïàïêà\gamemodes\Awesome.pwn(5424) : error 032: array index out of bounds (variable "GetCarPlaceBusy")
  C:\Users\nb_user3\Desktop\Íîâàÿ ïàïêà\gamemodes\Awesome.pwn(5426) : error 032: array index out of bounds (variable "GetCarPlaceBusy")
  3:
  :
  case 3:
  			{
  				if(GetCarPlaceBusy[3]) return OnPlayerCommandText(playerid, "/tocar");
  				GetWayVehicle[playerid] = CreateVehicle(GetVehicleModels[playerid],2778.5000,-2455.6572,13.8471603,90.0000000,random(127),random(127),60);
  				GetCarPlaceBusy[3] = true;
  				GetPlayerPlaceBusy[playerid] = 3;
  				SetVehicleNumber(GetWayVehicle[playerid], " ");
  				SetVehicleToRespawn(GetWayVehicle[playerid]);
  				PutPlayerInVehicle(playerid, GetWayVehicle[playerid], 0);
      		DisablePlayerRaceCheckpoint(playerid);
  				SetPlayerCheckpointEx(playerid, 545.6559,-1277.0406,17.2482, CHECKPOINT_VEHICLE);
  				Checkpoint[TOCAR_JOB][playerid] = 1;
  				GetCarTimer[playerid] = 121;
  				StartCarTimer[playerid] = SetTimerEx("GetPlayerCarTimer", 1000, true, "i", playerid);
  			}
  		}
   		return 1;
  	}


  ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:21 ----------

  : http://rghost.ru/45924050 .

  ---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:23 ----------  ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:30 ----------

  up.../...

  ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 19:57 ----------  ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 20:03 ----------

  Artur4eggg; 11.05.2013 18:26.

, : 0

.
(, , , , , ), , .
!
samp-rp advanvce pawn s0beit cs 1.6 0.3x World of Tanks samp-rp, samp-rp, - PAWNO SA-MP IV-MP MTA cleo s0beit sobeit sa-mp sa-mp pawno pawno pawno iv-mp iv-mp iv-mp godfather SAMP gta 4 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather rp roleplay samp-rp sa-mp sa-mp pawno gta-iv gta-v gta-sa gta-3 gta-III gta-4 gta-5 gta-vc mta mta-dm mta-race mta-sa pawno info ru pawno pawno gta-iv gta-iv gta-v gta-v gta-iv keygen gta sa gta 4 multiplayer gta san adnreas multiplayer sa-mp forum sa-mp pawno sa-mp pawno sa-mp gta-sa pawno pawno errors sa-mp 0.3c SA-MP 0.3d 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather SAMP hack rat android instagram twitter ddos root linux ubuntu mac android advance arizona 4g